Herbestemming_Bedrijfshal_Woning

Herbestemming

Herbestemming is in toenemende mate een maatschappelijke opgave. Recent kwam in het nieuws dat er ca. 7 miljoen m2 kantoorruimte leeg staat. Ook monumentale en karakteristieke kerken, voormalige postkantoren, boerderijen en fabrieksgebouwen staan leeg.

Voor het duurzaam behoud van het erfgoed is leegstand een ernstige bedreiging. Ook maatschappelijk gezien is leegstand ongewenst: leegstaande gebouwen betekenen kapitaalvernietiging en vormen een bedreiging voor de leefbaarheid eromheen. Daarnaast zijn er in onze samenleving nog vele onvervulde ruimtelijke behoeften, en willen we de resterende open ruimte zo min mogelijk verder bebouwen.

Ook vanuit milieuoogpunt heeft herbestemming de voorkeur boven sloop en of nieuwbouw. Erfgoed fungeert bovendien vaak als een krachtige motor in gebiedsontwikkelingen omdat het het gebied van meet af aan voorziet van een eigen identiteit.

Vanwege het maatschappelijk belang erkennen publieke overheden steeds vaker dat ook zij een rol hebben in het vraagstuk van leegstand en herbestemming.

De website www.herbestemming.nl bundelt de komende jaren bestaande en nieuwe kennis op dit vlak. Bijvoorbeeld over de vraag hoe overheden hun planologisch instrumentarium kunnen inzetten om herbestemming te bevorderen. Of op welke manieren zij leegstand in beeld kunnen brengen en hoe zij kunnen bemiddelen naar een nieuwe functie.